Företagsinformation


Företaget har i huvudsak följande verksamhetsgrenar: El, Tele/data, Projektering.

 

De olika verksamheterna sys ihop inom de projekt vi deltar i. Det är en styrka att vi kan ta totalansvar från projektering till överlämnad anläggning, inom samtliga områden. Vi är därmed en lönsam partner som har ett helhetsperspektiv på

de olika projekt vi får förtroende att medverka i. Vår målsättning är att arbeta i samverkan med slutkund för att uppnå

en långsiktig relation.


Företagspolicy

 

För Eltrend AB är miljö och kvalitet alltid i fokus. Företaget har därför utarbetat omfattande kvalitetspolicy och miljöpolicy vilka ligger till grund för alla våra projekt.


Joacim Gunnar VD.

 

Miljöpolicy

 

Miljön är ett viktigt element i allas vardag, vilket ställer höga krav på alla som dagligdags hanterar stora mängder miljöpåverkande produkter. Det åligger därför varje enskild medarbetare att nå vår miljöpolicy:


 "Vi skall utifrån ställda krav förbättra vårt miljöarbete

   så att vi så långt det är möjligt kan säkerställa dem.”

 

För att nå företagets miljömål har det upprättats rutiner för att identifiera de miljöaspekter som orsakas av företaget och som är av sådan natur att företaget kan förväntas kunna styra och påverka dessa.

 

Vid varje enskilt projekt inhämtas information om beställarens egna miljökrav, listor över förbjuden materiel och kemiska produkter. Alla medarbetare vars arbete kan ge upphov till betydande miljöpåverkan skall ha erhållit lämplig utbildning. Företaget har upprättat och kommer att underhålla rutiner för att definiera ansvar och befogenheter för att hantera och utreda avvikelser och vidta åtgärder.

 

Joacim Gunnar VD.

 

Kvalitetspolicy

 

Företaget ser kvalitetsbegreppet som en av grundstenarna i sin strävan att tillfredsställa beställarens förväntningar på funktion, tillförlitlighet och service. Det åligger därför varje enskild medarbetare att aktivt arbeta för att nå vår kvalitetspolicy:


"Vi infriar ställda funktionskrav med tillförlighet och felfritt utförande,

skapade i ett positiv anda samt goda kundrelationer."

 

Företaget är organiserat på ett sådant sätt att företagets affärsidè vid varje tidpunkt kan fullföljas

samt att målet med verksamheten fullföljs. Vår målsättning är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens för företagets bästa. Medarbetarna skall ha kunskap om företagets mål och inriktning.

 

Direkt kvalitetskontroll på arbetsplatserna sker genom kontroll av leveranser och egenkontroll över utfört arbete.

 

Leveranserna genomgår mottagningskontroll innan de tas in i produktionen. Avvikande leveranser märks och hålls åtskilda från godkända leveranser. I underlag för kontroller ingår både följesedlar och beställningsunderlag.

 

I egenkontrollen ingår normala föreskriftsenliga kontroller såsom isolationsmätning och kontroll av skyddsjord. De planerade kontrollerna kontrolleras så att de är utförda med godkänt resultat och eventuella anmärkningar är utförda.

 

Joacim Gunnar VD. 

Säkerheten framför allt!

 Copyright © All Rights Reserved